Voorwaarden


ALGEMEEN

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ...(identiteit van de verkoper of dienstverlener met aanduiding van adres, vennootschapsvorm en ondernemingsnummer).
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


BESTELLING

Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie.
In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.


VERZAKINGSRECHT

Art. 4
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht
Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.


BETALING

Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart, via overschrijving of door vooraf betaling in onze winkel.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


UITVOERING

Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal.
Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
In geval van betaling via overschrijving gebeurt de uitvoering van de bestelde producten na creditering van onze rekening.
Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.


GESCHILLEN

Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Tongeren bevoegd.


BINDING

Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de algemene leveringsvoorwaarden”.
Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.